Klimatavtryck från hushållens matavfall

Målet med studien är att kvantifiera de växthusgasutsläpp som orsakats av de livsmedel som slängs i svenska hushåll. Detta innebär att kvantifiera de växthusgasutsläpp som orsakas av produktion, förädling och distribution av de livsmedel som slängs i svenska hushåll. I kvantifieringen av växthusgasutsläpp ingår inte utsläppen från avfallshanteringen av den slängda maten.


Sammanfattning

Svenska hushålls matavfall kvantifierades utifrån svensk offentlig statistik över konsumtion av olika varugrupper kombinerat med engelsk data - i brist på svensk-på andel av inköpt mat som blir avfall i hushållen. Därefter kvantifierades utsläppen av växthusgaser som orsakats av produktionen av dessa mängder av olika produktgrupper. Denna kvantifiering gjordes med hjälp av data från SIK’s miljödatabas.

Det är viktigt att poängtera att de avfallsmängder som utgjort grunden för beräkningarna och rapportens resultat gäller enbart den del av hushållens avfall som är ”onödigt”, dvs mat som kan eller som med adekvat hantering skulle kunnat konsumeras. Oätliga delar av matavfallet ingår inte, som ben och skal.

Resultaten i rapporten måste ses i ljuset av de svagheter som finns med avseende på dataunderlaget. Resultaten ger en god översiktlig bild av storleksordningen på utsläppen av växthusgaser som orsakas av matavfall, men är ingen detaljerad analys.

Resultat:
Total mängd onödigt matavfall per år från svenska hushåll: 900 000 ton per år.

Produktionen av detta har orsakat utsläpp av: 1 860 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Det motsvarar de årliga utsläppen av cirka 700 000 svenska medelbilar eller 460 000 oljeeldade villor.

Slutsatser:
• Den mat som slängs i hushållen orsakar ett stort ”onödigt” bidrag till utsläppen av växthusgaser, förbättringspotentialen är stor.

• Mer kunskap behövs om avfallssituationen i Sverige (resultaten bygger på data på avfallsgenerering från Storbritannien).

• Mer kunskap behövs om orsakerna till att livsmedel slängs i hushållen

 

  

Fakta om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Insitutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK). Tillvägagångssättet var litteraturstudier samt beräkningar utifrån konsumtionsstatistik och tidigare LCA-analyser.

 

Publicerad: 2008-08-26

LÄS MER

RAPPORT

"Klimatavtryck från hushållens matavfall", KfS rapport, augusti 2008.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

SMART GUIDE

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?