Har du uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet?

Konsumentföreningen Stockholm har frågat svenska folket om de har uppmärksammat debatten om det onödiga matavfallet. Enkäten genomfördes i november 2010. Liknande frågor ställdes till svenska folket i november 2009. En jämförelse mellan 2009 och 2010 resovisas i rapporten.

Sammanfattning

Konsumentföreningen Stockholm har genomfört en undersökning bland 1 000 svenskar, för att ta reda på om debatten om att det slängs mycket mat i onödan har påverkats folk attityder i frågan. En jämförelse har också gjorts med en liknande studie som KfS gjorde 2009/2010.

Nio av tio har uppmärksammat debatten om att det slängs mycket mat
Förra året uppgav 81 procent att de uppmärksammat debatten om matavfall, i år är den siffran 94 procent.

Nästan hälften har förändrat sitt beteende i någon grad
Allt fler uppger att debatten har förändrat deras beteende, att de slänger mindre mat. 14 procent svarar ”ja” – de slänger mindre mat. Om man lägger till dem som svarar att de ”kanske” gör det ”ibland” blir det 47 procent (14% + 33%). Det innebär att nästan hälften har förändrat sitt beteende i någon grad. Motsvarande siffra vid förra årets mätning var 41 procent (10% + 31%).

Den egna ekonomin är skälet som väger tyngst
När respondenterna ombads rangordna vilket skäl som väger tyngst för att minska matavfallet kom den egna hushållsekonomin först, därefter kom miljön och sist matsituationen i världen. Andra skäl kunde till exempel vara att det gav skuldkänslor eller att det kändes omoraliskt.

Bra med längre hållbarhetstider på kyld mat tycker många
Nästan sju av tio (68%) tycker att det vore bra om temperaturen i butikernas kyldiskar sänktes från +8 grader till +5 grader, till förmån för längre hållbarhet på maten. De som är negativa till idén anger bland annat större energiförbrukning och misstanke om ökad användning av tillsatser som skäl.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Enkäten besvarades i november 2011 av cirka 1 000 kvinnor och män i åldern 18-74 år.
 

 

 Publicerad: 2011-01-05

LÄS MER

RAPPORT

"Har du uppmärksammat....", KfS rapport, januari 2011.

SLÄNG INTE MATEN!

Tips och trix för att rädda maten

SMART GUIDE

VAD KAN SVENSKEN OM SINA SOPOR?

MER SALT I MATEN NU ÄN 2013?